MB "Lampėdžių odontologijos klinika" Privatumo Politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. MB „Lampėdžių odontologijos klinika“ (toliau – Bendrovė, Mes) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis Bendrovė tvarko Klientų (toliau – JūsKlientas arba Pacientas arba Duomenų subjektas) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Bendrovėje, naudojantis Bendrovės paslaugomis ar Bendrovės interneto svetaine https://www.lampedziuklinika.lt (toliau – Interneto svetainė).

1.2. Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta Klientų paslaugų sutartyse ir kituose su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

1.3. Tvarkydami Asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

1.4. Klientų duomenų valdytojas yra – MB „Lampėdžių odontologijos klinika“ , juridinio asmens kodas 304916100, buveinės adresas Raudondvario pl. 231, LT-47166 Kaunas.

1.5. Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Esant klausimams, kreipkitės el. p. privatumas@lampedziuklinika.lt ; tel. +370 681 870 77.

2. MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2.1. Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti Bendrovės paslaugas, vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami Bendrovės teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas bei, kai kuriais atvejais, Jūsų sutikimo pagrindu.

2.2. Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis:

 • – Duomenis, kuriuos pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate vizitui Mūsų Interneto svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Instagram ir pan.), atsiunčiate Mums elektroninį laišką, susisiekiate su Mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su Mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų ir / ar parduodamų produktų, perkate Mūsų dovanų kuponą ir apmokate pasinaudojant mokėjimo paslaugos tarpininku (OPAY), ir / ar užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, susisiekiate su Mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, asmens sveikatos duomenys, įskaitant ir tuos, kuriuos sugeneruojame teikdami Jums Bendrovės ir susijusias paslaugas, atlikdami tyrimus ir pan., adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bankinio pavedimo informacija ir kita atsiskaitymo informacija, lytis, amžius, gimimo data, gyvenamoji vieta, pirkimo istorija, atstovo informacija (pavyzdžiui, kai atstovaujate nepilnametį asmenį) ir kita Jūsų pačių atskleista informacija.
 • – Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote Mūsų Interneto svetainėje ar naudojatės Mūsų socialiniais tinklais Mes renkame informaciją apie Interneto svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką (tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla Internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis), vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės patalpose ar teritorijoje ir patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų lauką.
 • – Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

2.3. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus, taipogi siekdami užtikrinti duomenų saugumo prevenciją interneto svetainės serverio darbe, prireikus galime naudoti lankytojų IP adresus.

2.4. Mes taip pat renkame ir tvarkome valstybės registruose ar sistemose apie Jus esančią informaciją, kiek tai būtina Mūsų paslaugų teikimui, arba kiek tai daryti Mus įpareigoja teisės aktai.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

3.1. Surinktą informaciją naudojame tokiais tikslais:

 • – Odontologinių ir kitų su jomis susijusių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
 • – Išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, atliekamos Interneto svetainėje (kitais el. komunikacijos kanalais) arba telefonu, tikslu.
 • – Pacientų skundų nagrinėjimo pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą tikslu;
 • – Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tikslu;
 • – Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo ir kredito bendrovėmis palaikymo bei įsiskolinimų valdymo tikslu;
 • – Priminimo apie vizitą arba apie poreikį atlikti periodines paslaugas tikslu*;
 • – Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu*;
 • – Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimo tikslu.
 • – Kitais būdais su Kliento sutikimu.*

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

3.2. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Mums pateiktus savo Asmens duomens.

3.3. Mums būtina turėti aktualius ir teisingus Klientų Asmens duomenis, reikalingus kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims jei:

 • – Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • – Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, padedantiems suteikti odontologijos paslaugas ar kitas su jomis susijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. 
 • – Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, pavyzdžiui, Valstybinėms ligonių kasoms, kai šios kompensuoja Jums teikiamas paslaugas, SODRAI, kai siekiame pažymėti informaciją apie nedarbingumą ir pan. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją.
 • – Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

4.2. Asmens duomenų tvarkymui Mes pasitelkiame duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, IT ir serverio priežiūros paslaugas, interneto svetainės administravimo paslaugas teikiančias bendroves, analizę atliekančias ar reklamos paslaugas teikiančias bendroves, protezavimo paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai, kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

 4.3. Tvarkydama Klientų Asmens duomenis, susijusius su vartojimo kredito paslaugų suteikimu, tais atvejais, kai Klientas pageidauja už Bendrovės suteiktas paslaugas sumokėti vartojimo kredito lėšomis, Bendrovė veikia kaip Duomenų tvarkytojas. Tokių duomenų valdytojas yra UAB „SB Lizingas“, juridinio asmens kodas 234995490, el. pašto adresas  info@sbl.lt. Bendrovė veikia susitarimo su šiuo duomenų valdytoju pagrindu.

4.4. Jei naudositės Bendrovės socialinių tinklų, pavyzdžiui, Facebook  (https://www.facebook.com/profile.php?id=100032074521755) ir / ar Instagramm (https://www.instagram.com/loklinika/) paskyromis, Jūsų Asmens duomenys perduodami naudojamų įrankių teikėjams, pvz. Google LLC, kurie teikia duomenų analitikos paslaugas (tais atvejais, kai jie gauna asmens duomenų).

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 5.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

5.2. Asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą. Duomenų saugojimo terminai pagal tikslus:

5.3. Asmens duomenų saugojimo terminus Mes detalizuojame šioje Privatumo politikoje arba atitinkamos asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose. Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • – esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • – Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • – jeigu Mes esame gavę skundų, susijusių su Klientu;
 • – rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • – esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės, turi  šias teises:

 • – Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • – Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • – Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • – Reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • – Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • – Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tiems duomenims, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei pagal sutartį ar su sutikimu (išreikšdamas sutikimą) ir kuriuos Bendrovė tvarko automatizuotomis priemonėmis bei su sąlyga, kad yra tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
 • – Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais

6.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami Mums elektroninį laišką adresu privatumas@lampedziuklinika.lt, tel. +370 681 870 77 nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, bei kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Raudondvario pl. 231, LT-47166 Kaunas arba el. paštu privatumas@lampedziuklinika.lt.

6.5. Teikiant tokį prašymą, Mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat prašyti pateikti Jūsų asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri Mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikiant tokį prašymą Mums paštu, prašysime prie Jūsų prašymo pridėti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, Mes galime paprašyti atvykti pas Mus ar pateikti prašymą raštu.

6.6. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį (30 dienų) nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome arba negalime Jūsų prašymo įgyvendinti. Prireikus nurodytas 30 dienų laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.7. Jei, Jums paprašius, Asmens duomenys yra ištrinami, Mes išsaugosime tik tuos duomenis, kuriuos saugoti Mus įpareigoja teisės aktai arba kurie yra būtini siekiant apsaugoti Bendrovės ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

6.8. Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją svetainėje https://vdai.lrv.lt/ nurodytais kontaktais. Tačiau Mes visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus (Mūsų duomenų apsaugos pareigūną) šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

7. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

7.1. Jums pažymėjus sutikimą el. pašto adresu ir/ ar telefono numeriu gauti naujienas, Jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie Bendrovės teikiamas paslaugas.

7.2. Jums davus sutikimą el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gauti priminimus apie vizitą ar periodines paslaugas, Mes siųsime Jums tokio pobūdžio informaciją.

7.3. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų Mums suteikta teise dalintis naujienomis ar priminti apie vizitus bei periodinius apsilankymus. Išsiuntę naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4. Jums sutikus gauti naujienas el. paštu ir/ ar SMS žinutėmis, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, paspausdami nuorodą el. laiške arba susiekdami su Mumis. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nutrauksime Jūsų el. pašto adreso ir/ar telefono numerio naudojimą naujienoms siųsti.

7.5. Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie Mums teikia naujienų siuntimo ar tiesioginės rinkodaros paslaugas.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE

Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“,“Instagramm“ ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. Daugiau informacijos rasite Bendrovės Slapukų politikoje www.clinicdpc.lt/slapuku-politika.

9. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKA

9.1. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, kurį kandidatuojantis asmuo išreiškia savo veiksmais – savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo CV ir/ar kitus dokumentus. Kai kandidatuojančio asmens duomenys tvarkomi atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu, sutikimą tvarkyti kandidato į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė laiko gautu, kai kandidatas į darbuotojus, atsiliepdamas į paskelbtą atranką į laisvą (-as) darbo vietą (-as), pateikia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV ir/ar kitus dokumentus).

9.2. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė gauna iš paties kandidatuojančio ir jo duomenų niekam neteikia.

9.3. Bendrovė paprastai susisiekia tik su atitinkančiais paskelbtos atrankos reikalavimus kandidatais.

9.4. Kandidatų į potencialius darbuotojus duomenų bazė Bendrovėje nekaupiama.

9.5. Pirmo pokalbio dėl darbo metu kandidatuojančiam asmeniui bus pateikta informacija apie jo Asmens duomenų tvarkymą atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu. Kandidatų į darbuotojus Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamam tikslui pasiekti. Potencialių darbuotojų atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

vardas, pavardė, duomenys apie gyvenamąją vietą (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį; informacija apie įgytą išsilavinimą bei kvalifikacijos kėlimą, informacinių technologijų bei kitas kompetencijas; kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), pvz. esamos ar buvusios darbovietės (-čių) pavadinimas (-ai), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose; informacija apie tai, kokį darbą ir kokiame mieste asmuo pageidauja dirbti. Asmenų pateikta papildoma informacija (pvz. darbdavio rekomendacija, kompetencijos ir pan.), jei ji būtina įdarbinimo procese arba jei jos neįmanoma atskirti nuo būtinos informacijos.

9.6. Paskelbus apie vykdomas atrankas, gauti kandidatuojančių asmenų gyvenimo aprašymai (CV) ir juose pateikiami Asmens duomenys saugomi iki atrankos pabaigos, o pasibaigus atrankos procesui ir pasirašius darbo sutartį su atsirinktu kandidatu, likusių kandidatų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus 2-3 potencialių kandidatų, kurių duomenys saugomi ne ilgiau nei 6 mėn. pasibaigus atrankai.

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Raudondvario pl. 231, LT-47166 Kaunas

Telefonu: +370 681 870 77

El. paštu: privatumas@lampedziuklinika.lt

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Nuolat tobulindami ir plėtodami savo paslaugas kartais galime keisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas, papildyti, patikslinti arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos. Bendrovės Interneto svetainėje visuomet rasite aktualią Privatumo politikos redakciją.

11.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

11.3. Šalių nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika atnaujinta 2023 m. gegužės mėn. 7 d.